Az Etikai Bizottság feladata az etikai vétségek teljeskörű kivizsgálása és az eljárás alá vont ingatlanközvetítővel szemben a megfelelő szankció alkalmazása. Az Etikai eljárás kérelemre indul, illetve kivételes esetben saját hatáskörben is kezdeményezheti azt az Etikai Bizottság. A kérelmező eljárási díjat fizet a kérelem beadásával egyidejűleg. Az Etikai Bizottság különös méltánylást érdemlő esetekben eltekinthet az eljárási díj megfizetésétől.

Alapelvek:

Tisztességes és méltányos eljárás elve: Az Etikai Bizottság eljárása során minden esetben tisztességes eljárást folytat le az eljárás alá vont személlyel, személyekkel szemben, továbbá a szankciók kiszabásánál, arra törekedik, hogy az alkalmazott szankció arányban álljon az elkövetett etikai vétség tárgyi súlyához és annak kilátásba helyezése kellő visszatartó erővel rendelkezzen.

Nyilvánosság kizárása: Az Etikai Bizottság határozatát a nyilvánosság teljes kizárásval hozza és hozza az érintett ingatlanközvetítő tudomására. Kirívóan súlyos esetekben ettől az Etikai Bizottság eltérhet, és sajtóközlemény formájában nyilvánosságra hozhatja az elmarasztaló határozat érdemi részét.

Teljeskörű vizsgálat és írásbeliség: Az Etikai vétség kivizsgálása során az Etikai Bizottság kizárólag írásban kérheti be az ellenérdekű felek által megjelölt tényeket, dokumentumokat, bizonyítékokat. Amennyiben a rendelkezésre álló dokumentumok nem alkalmasak a döntéshozatalra határozhat az érintett felek személyes meghallgatásáról is. Az Etikai Bizottság döntése előtt köteles minden rendelkezésre álló adatot, tényt, okirati bizonyítékot esetlegesen a felek által előadottakat megvizsgálni.

Alapfogalmak:

Halmazat: Jelen szabályzat esetében halmazat állapítható meg, ha az eljárás alá vont személy 2 vagy több etikai vétséget követ el cselekményével, pontosabban ugyanazon ingatlanügylethez kapcsolódóan.

Visszaeső: Jelen szabályzat esetében visszaesőnek számít az az ingatlanközvetítő személy, akit 2 éven belül több mint egy esetben elmarasztalt az Etikai Bizottság.Amennyiben az Etikai Bizottság 2 éven belül másodszor is elmarasztalja az eljárás alá vont személyt, vele szemben kizárólag a kizárás alkalmazható.

Állásfoglalás: Az etikai eljárás megindítása előtt bárkinek lehetősége van arra, hogy az esetlegesen későbbiekben etikai eljárást képző ügyével kapcsolatban állásfoglalást kérjen az Etikai Bizottságtól. Az állásfoglalás tartalma az Etikai Bizottság későbbi döntését nem befolyásolhatja.

Próbavásárlás: Az Etikai Bizottság az Etikus Ingatlanos tanúsító védjegyet használó ingatlanközvetítők szolgáltatásának ellenőrzésére szúrópróbaszerűen próbavásárlás végezhet. Amennyiben a próbavásárlás eredménye során etikai vétséget tapasztal, az annak megfelelő szankciót fogja alkalmazni.

Az Etikai eljárás, mint szolgáltatás díja: Az Etikai Bizottság felé a panaszos fél által fizetendő eljárási díj, melynek összege 5000 Ft + ÁFA.

Különös rész (Etikai vétségek és szankciók)

Az Etikai Bizottság döntése során az alábbi szankciókat alkalmazhatja:
  • Figyelmeztetés: Az Etikai Bizottság kisebb súlyú etikai vétség elkövetése esetén alkalmazhatja. A figyelmeztetés kizárólag írásban történhet.
  • Megrovás: Az Etikai Bizottság etikai vétség elkövetése esetén alkalmazhatja. A Megrovás pénzbírság kiszabásával is egyidejűleg alkalmazható. A megrovásról szóló határozatot indoklással kell ellátni.
  • Pénzbírság: Az Etikai Bizottság több kisebb súlyú etikai vétség elkövetésekor alkalmazhatja a Pénzbírság kiszabását melynek összege 10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedhet. A kiszabott pénzbírságot az eljárás alá vont személynek 15 napon belül kell megfizetnie a __________ tulajdonában álló __________ számú bankszámlára.
  • Az Etikus Ingatlanos tanúsító védjegy használati jogából történő kizárás.

2.1.1.) Ingatlanközvetítő a rábízott ügyben csak írásban kötött megbízási szerződés alapján járhat el. Tartozik az általa közvetített ingatlant alaposan megtekinteni, annak 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját megismerni.

megrovás vagy pénzbírság

2.1.2.) A közvetítő csak valós információkat adhat, általa ismert tényeket – melyek a vevői érdekeket egyébként sértenék – nem hallgathat el.

megrovás vagy pénzbírság

2.1.3) Az ingatlanközvetítő - ügyfele érdekeit képviselve - tartozik a megbízója számára a legkedvezőbb adás/vételi árat elérni, ügyfele méltányos érdekeit jogszerű eszközökkel védelmezni.

megrovás

2.1.4) Ingatlanközvetítő ugyanarra az ingatlanra vonatkozóan egynél több ügyféltől ellenszolgáltatást abban az esetben fogadhat el, amennyiben erről mindkét felet előzetesen tájékoztatta.

megrovás

3.1.) Az ingatlanközvetítő (-forgalmazó) köteles lelkiismeretesen és szakszerűen eljárni.

megrovás

3.2.) Szóban, írásban vállalt kötelezettségeit teljesíteni.

megrovás

3.3.) Jóhiszemű, jó szándékú üzleti magatartást tanúsítani.

megrovás

3.4.) Tevékenységét a társirodákkal a kölcsönös együttműködés szellemében folytatni, amennyiben működési modellje és üzletvitele ezt megengedi – amellett, hogy megbízásai más ingatlanközvetítőkkel való megosztásáról saját hatáskörben dönt.

megrovás

3.5.) Munkája végzéséhez szükséges keresleti és kínálati adatbázisát naprakész állapotban tartani. Az adatbázis csak valós adatokra épülhet (nem tartalmazhat hamis adatokat, illetve nem aktuális adatokat).

megrovás

3.6.) Alkalmazottait, más munkavállalóit, vagy a bármilyen jogcímen vele együttműködőket méltányosan és igazságosan foglalkoztatni.

megrovás

3.7.) Gondosan kell eljárnia a megbízásban közreműködő partnerek, al-, illetve társvállalkozók kiválasztásánál, mivel a hanyag és felelőtlen munkavégzésük az ingatlanügylet eredménytelenségéhez, illetve az ingatlanvállalkozó jó hírnevének elvesztéséhez vezethet (célszerű a munkamegosztásra vonatkozó megállapodásban a felelősségüket és kötelmeiket kikötni, illetve a kamarai regisztrációjukat és az etikai kódex rájuk történő alkalmazását is kezdeményezni).

megrovás

3.8.) megbízhatóan viselkedni, ingatlanügyleteket intézni, ezek során a lényeges körülményekre, esetleges következményekre az ügyfelek figyelmét felhívni.

megrovás vagy pénzbírság

3.9.) Az ingatlanközvetítő megjelenése, ruházata minden esetben megfelel a társadalmi és a szakmai elvárásoknak, és annak ügyfeleiben is azt a benyomást kelti, hogy az ingatlanközvetítő igényes a munkájára.

figyelmeztetés

3.10.) Az ingatlanközvetítő köteles a forgalmazó munka során mindig tiszteletben tartani az ügyféloldali és szakmai érdekeket, a természeti és társadalmi környezet védelmét.

megrovás

3.11.) Az ingatlanközvetítő csak olyan ingatlant hirdethet, és ajánlhat ki, amelyre írásos, érvényes, a megbízó részéről vissza nem vont megbízási szerződése van, és amely ingatlan szabadon értékesíthető (forgalomképes, nem került eladásra, nincsen felfüggesztve, stb.), kivéve, ha tőle független technikai okokból adódik a probléma.

megrovás, pénzbírság

3.12.) Az ingatlanközvetítő csak valós tartalommal hirdethet, nem használhat más ingatlanközvetítők által készített képeket, alaprajzokat, stb., kivéve ha azok használatára a jogosult harmadik személy írásban felhatalmazta.

megrovás, pénzbírság

3.13.) Az ingatlanközvetítő csak a megbízásban szereplő (irány) áron hirdetheti az ingatlant, attól csak a megbízó előzetes hozzájárulásával térhet el.

megrovás, pénzbírság, kizárás

4.1.1.) Amennyiben az ingatlanközvetítő a saját maga által felvett ingatlanra vonatkozó megbízásra ún. saját vevőt közvetít, úgy eljárása során köteles mindkét ügyfelével szemben etikusan eljárni, a szükséges információkat részükre megadni, és arra törekedni, hogy az ügylet az aktuális piaci körülményeknek megfelelően mindkét ügyfél számára kedvezően záruljon. Elfogadhatatlan az a magatartás, amikor az ingatlanközvetítő bennfentes információkkal visszaélve, megbízója hátrányára bármilyen díjat elfogad a másik féltől (pl. jelentősebb vételár engedmény eléréséért cserébe a vevőtől előre meg nem határozott díjat kér).

megrovás, pénzbírság, pénzbírság

4.1.2.) Megengedhetetlen a megfelelő felkészültség, szakképzettség, működési engedély és szakértelem nélkül vállalt szerződés és munkavégzés, a kontár módra, szakszerűtlenül, rossz minőségben, az elvárható szakmai gyakorlat nélkül végzett teljesítés.

megrovás

4.1.3.) Nem lehet olyan megbízást elvállalni, amelynek elvégzéséhez szükséges valamennyi adminisztratív, engedélyezési és más jogi feltételek nem állnak rendelkezésre mind az ingatlan, mind a személyi feltételek tekintetében.

figyelmeztetés, megrovás

4.1.4.) Elfogadhatatlannak minősül minden illegális tevékenység, beleértve az engedély vagy szerződés hiányát is.

megrovás, pénzbírság

4.1.5.) Nem tisztességes a piac illegális szereplőivel, engedély nélküli közvetítőkkel megállapodásokat kötni, illetve ilyen vállalkozásokkal együttműködési kapcsolatokat kialakítani, fenntartani, részükre szakmai adatszolgáltatásokat adni, velük szakmai együttműködést létesíteni.

figyelmeztetés, megrovás

4.1.6.) Nem fogadható el az a magatartási gyakorlat, amikor közös együttműködés során az egyik ingatlaniroda kihagyja a közreműködő másik felet a felvett közvetítői vagy egyéb díj arányos felosztásából, úgy kezelve az ingatlanügyletet, mintha kizárólagosan csak ő teljesítette volna.

megrovás, pénzbírság, kizárás

4.1.7.) Közös teljesítésű munkák esetében kötelező az előzetes megállapodás a munka- és vállalási díj felosztása és egyéb feltételei vonatkozásában. Az ingatlanközvetítő keresztértékesítés során nem ajánlhat ki közvetlenül a társiroda ügyfelének ingatlant.

megrovás, pénzbírság, kizárás

4.2.1.) A megbízások megkötését megelőzően a szükséges tájékoztatások megadása és a megbízást megkötő ingatlanközvetítő saját szolgáltatásában elérhető lehetséges alternatívák ismertetése szükséges.

figyelmeztetés

4.2.2.) Az irodák által teljesített megbízások iratanyagai, mint például értékbecslések, szakvélemények, adatlapok, hirdetések, logó, stb. nem tartalmazhatnak olyan utalást, kitételt, hivatkozást, amelyek megtévesztők, illetve összetéveszthetőek más ingatlaniroda tevékenységével. E rendelkezés alkalmazandó különös tekintettel az Etikus Ingatlanos tanúsító védjegy használatára.

figyelmeztetés

4.2.3.) Az ingatlanközvetítőnek az ügyfelek megfelelő tájékoztatása érdekében a megbízás megkötése és a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt tájékoztatnia kell az ügyfeleket, hogy a szolgáltatás igénybevételével milyen esetben és milyen mértékű díjfizetést vállalnak. Ezt egyértelműen fel kell tüntetni a megbízási szerződésben.

megrovás, pénzbírság

4.2.4.) A szokásostól eltérő kedvezményekre, vagy az átlagostól eltérő megbízási díjra, esetleges sikerdíj alkalmazásának esetére fel kell hívni az ügyfél figyelmét és ehhez való hozzájárulását kérni.

megrovás, pénzbírság

4.3.1.) Az ügyfelekkel való kapcsolatokban figyelembe kell venni a kölcsönös érdekeket és lehetőségeket, és azokat méltányolni kell. Miután az ügyfelek vannak a leginkább kitéve az erőfölény alkalmazás veszélyeinek, ezért az ő érdekükben várható el leginkább ennek etikus megelőzése. Ezek többnyire tisztességtelen műveletek, mint a megvesztegetés, a személyre szóló és állami szervezet elől eltitkolt visszatérítés, vagy juttatások, illetve ezek kísérlete. Az ingatlanirodák ezeket a lehetőségeket nem fogadhatják el, és alkalmazottaikat is erre kell utasítaniuk.

megrovás

4.3.2.) Tilos közületi megbízók ügyintézőinek megvesztegetése oly módon, hogy az ingatlanügylet intézése, megvalósulása során értékes személyi ajándékot, pénzt, vagy más előnyt kapjanak azért, hogy értékesítés vagy ingatlanhasznosítás a piaci árszintnél jóval alacsonyabb árszinten realizálódjon, biztosítva ezzel a vásárló, bérbevevő, vagy képviseletében eljáró indokolatlan anyagi előnyét, részesedését.

megrovás, pénzbírság, kizárás

4.3.3.) Félrevezetésnek, tisztességtelen cselekménynek tekinthető, ha az ingatlanügylet szakmai résztvevői az adás-vételi, vagy hasznosítási ügylet megvalósulásához lényeges információkat, mint például pénzügyi fedezet hiánya, ingatlant terhelő jelzálog, egyéb korlátozások, használatbavétel reális időpontja, stb. vonatkozásában eltitkolnak.

figyelmeztetés

4.4.) Az üzleti partnerekre vonatkozó - a kétoldalú ügyletek során nyert információkat - üzleti titokként kell kezelni, azokat harmadik fél számára nem lehet kiadni, kivéve olyan formában, mely nem teszi lehetővé a partner és / vagy az ügylet beazonosíthatóságát és megfelel a hatályos adat- és információkezelési szabályoknak (pl. olyan adatnyerések, melyek statisztikai célokra, elemzésekhez szükségesek). Fentiek alól kivételt képez, ha a törvény erre a szolgáltatót kötelezi, vagy ha etikai eljárás keretében ennek kiadása szükségszerűvé válik.

megrovás

4.5.1.) Tilos más ingatlaniroda, vagy megbízó jó hírét, hírnevét, hitelképességét, üzleti megbízhatóságát, fizetési készségét harmadik fél, vagy nyilvánosság felé indokolatlanul vitatni, sérteni vagy veszélyeztetni.

megrovás

4.5.2.) Más ingatlanirodák tudatos lejáratása nem megengedett. Ebbe bele kell érteni más ingatlanirodák, azok vezetőinek vagy képviselőinek, tevékenységüknek, szolgáltatásaiknak befeketítését vagy annak sugalmazását.

megrovás, pénzbírság

4.5.3.) Nem tisztességes alaptalanul híresztelni más ingatlaniroda tönkremenetelét, bezárását, csődjét vagy felszámolását, fizetésképtelenségét, ezek bekövetkeztének veszélyét, valamint szolgáltatásaik alkalmatlanságát vagy veszélyeztető voltát.

figyelmeztetés

4.6.1.) A társirodák üzleti magatartására és eredményeire vonatkozó információk szerzésében nem lehet az üzleti titkokat megsérteni.

megrovás

4.6.2.) Nem tisztességes a becsületes versengést rossz hírek keltésével, jogtalan előnyök szerzésével és kiaknázásával megrontani.

megrovás

4.7.) A kizárólagos értékesítési, keresési megbízásokon túlmenően nem lehet a társirodákkal, más üzleti partnerekkel fennálló kapcsolatok közvetlen megszakítására másokat biztatni annak ígéretével, hogy a partner helyébe fog lépni.

megrovás

4.8.) Tilos a szolgáltatással kapcsolatban a megbízókat megtéveszteni, hiányos tájékoztatást adni. A tartalmában túlzó vagy alaptalan reklám megtévesztésnek minősül.

megrovás

4.8.1.) A reklámban, szolgáltatásban előnyökre hivatkozni nem megengedett, ha annak nincs valós alapja.

figyelmeztetés

4.8.2.) Nem megengedhető olyan szolgáltatás hirdetése, aminek teljesítésére az ingatlaniroda közvetlenül vagy közvetetten nem képes.

figyelmeztetés

4.8.3.) Az üzleti partnerek, megrendelők számára fontos információkat nem szabad elhallgatni, a megbízott a szolgáltatásait illetően tájékoztatási kötelezettséggel tartozik. Különösen fontos az árakról, ár alkalmazási és fizetési feltételekről szóló tájékoztatás, amelynek teljes körűnek kell lennie.

megrovás

4.8.4.) Az értékesítési ajánlatokban csak valós ingatlanokat szabad szerepeltetni, annak aktualizálásáról folyamatosan gondoskodni kell.

megrovás

4.8.5.) Az ingatlanok árát mindig az adott piaci helyzetnek megfelelően, gondos körültekintés és összehasonlító adatok felhasználásával kell kialakítani.Az összehasonlítás során legalább három hasonló paraméterekkel ellátott ingatlan vonatkozó adatait szükséges bemutatni. Etikátlan és nem megengedett az ingatlanok azon célból való felülárazása, hogy a megbízótól az adott iroda megbízást vagy kizárólagos szerződést kapjon. Etikátlan és nem megengedett az ingatlan – megbízó szándékával ellentétes – alulárazása is.

megrovás és pénzbírság

4.8.6.) Megtévesztésnek minősül, ha különösen kedvező, alkalmi vásárlási lehetőség hamis látszatát keltik, az alkalmi árengedmények mértékében pedig nem a valóságosan érvényesített árhoz mért csökkenést mutatják ki, illetve az alkalmi lehetőségre, annak előnyére hivatkozással alaptalanul sürgetik a szerződéskötést.

pénzbírság, kizárás

4.8.7.) Súlyos etikai vétségnek minősül közös értékesítési ügylet esetén, amikor a közös megtekintés után a partner közvetítő, vagy érdekeltségi körébe tartozó bármely más személy a közösen megtekintett ingatlanra megbízási szerződést kísérel megszerezni, vagy információszerzés céljából saját magát vásárló jelöltként tünteti fel, és / vagy harmadik személyt küld oda ugyanezen célból. Súlyos etikai vétségnek minősül az is, ha közösen bonyolított ügylet során az eladó képviselője a másik ingatlanközvetítő vevőjének direkt ajánlatot tesz.Fentiek alól kivételt jelent az etikai vizsgálat keretében elvégzett szúrópróba ellenőrzés, próbavásárlás, melyet harmadik személy bevonásával az Etikai Bizottság végezhet.

pénzbírság, kizárás

4.8.8.) A megbízási szerződésnek egyértelműen és világosan tartalmaznia kell minden olyan esetet, amely a megbízó kötelezettségeit magában foglalja, ezek közül is kiemelten azokat, amelyek esetében a megbízónak bármilyen jogcímű és mértékű fizetési kötelezettsége keletkezik. Terjedelmes tartalmú megbízási szerződések esetén javasolt a dokumentum ügyfél aláírási oldalán kiemelt formában külön felhívni a figyelmet ezen lényeges pontokra, melynek elfogadását az ügyfél külön aláírással látja el.

figyelmeztetés

4.9.1.) Erőfölénynek minősül az a kialakult helyzet, amely a megállapodástól eltérő feltételeket aknáz ki, azt önhatalmúlag érvényesíti, melynek során a megbízó vagy partner nem választhat más megoldást.

megrovás, pénzbírság

4.9.2.) Erőfölénnyel való visszaélés az olyan jogilag nem érvényesíthető ígéret elfogadtatása (például szóbeliség), amely a gyengébb fél javára nem jelent kielégítő vagy érvényesíthető biztosítékot.

megrovás, pénzbírság

4.9.3.) Erőfölénnyel visszaél az, aki szerződés nélküli teljesítést vár el, illetve a szerződéskötést megtagadja, noha megbízója vagy partnere elfogadja a feltételeket.

megrovás, pénzbírság

4.9.4.) Erőfölénnyel való visszaélés a szokásosnál vagy ésszerűnél hosszabb ajánlati (teljesítési) kötöttség elvárása.

figyelmeztetés

4.10.1.) A vevőkkel, eladókkal, mint ügyfelekkel tisztességtelen, ha olyan általános vagy nem kétoldalúan kialakított szerződési feltételek kerülnek alkalmazásra, amelyek az ingatlanközvetítő egyoldalú érdekeit képviselik.

megrovás, pénzbírság

4.10.2.) Elfogadhatatlan a szerződés értelmezésének egyoldalú kikötése, az egyoldalú módosítási jog fenntartása, a szerződés szerinti teljesítés megállapításának a megbízottra történő bízása és a megbízó jogainak korlátozása, ha szerződésszegés áll elő, kivéve azon szerződésszegések esetét, mely a megbízási díj mértékének korlátozására, vagy annak meg nem fizetésére irányul (pl. ingatlanközvetítő kikerülése).

megrovás, pénzbírság

4.10.3.) Nem tisztességes a megbízót arra kötelezni, hogy szerződését – különösen a fizetési kötelezettségeit – teljesítse, ha a megbízott nem teljesít, kivéve ha megbízó megszegte a szerződésben foglalt kötelezettségeit.

megrovás, pénzbírság, kizárás

4.10.4.) Nem megengedhető, hogy a megbízót mellékkötelezettségek nem teljesítése esetén fizetésre kötelezzék, kivételt képez ezekben az esetekben ha a mellékkötelezettség nem teljesítése (mint például adatszolgáltatás), elmulasztása olyan mértékű hátrányt okozott az ingatlan értékesítése során,hogy a megbízás teljesítését ellehetetlenítette.Ez esetben a bizonyítás az ingatlanközvetítőt terheli.

megrovás

4.10.5.) Nem megengedhető, hogy a megbízott a szerződéstől elálljon, ha ezt a lehetőséget a megbízott számára a szerződés nem biztosítja – kivéve, ha a megbízó magatartása a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné teszi.

megrovás

4.11.) Elfogadhatatlannak minősül, ha egyes engedélyhez kötött tevékenységet, - különösen az ügyvédi, adótanácsadói, könyvvizsgálói, pénzintézeti, stb. munkát, szolgáltatást – gyakorta tanácsadás vagy más engedélyhez nem kötött vállalkozás keretében végeznek.

figyelmeztetés, megrovás, pénzbírság

4.12.) Bármilyen szolgáltatás értékesítése számlaadási kötelezettséggel jár. Ennek elmulasztása nem csak bűncselekmény, hanem etikátlan is más adófizető irodákkal szemben, tekintettel arra, hogy jogtalan versenyelőnyt biztosít.

pénzbírság, kizárás

5.1.1.) A hatósági eljárások korrupcióval történő befolyásolása, megkörnyékezése, jogellenes magatartásra történő biztatása vagy erre irányuló érdekeltségnek a kilátásba helyezése vagy érvényesítése nem megengedett.

megrovás

5.1.2.) Az ingatlanirodák munkájuk kedvezőbb elbírálása, ügyeik gyorsabb intézése vagy esetleg elfektetése céljából nem tehetnek ajánlatokat, és nem kínálhatnak juttatásokat a közalkalmazottaknak vagy köztisztviselőknek.

megrovás

5.1.3.) A hatóságok képviselőivel történő hivatalos egyeztetésnek nem lehet olyan egyezség jellege, amely az eljáró tisztségviselők személyi előnyeihez vagy érdekeltségeihez vezet, még ha az közvetített úton érvényesülne is.

megrovás

5.1.4.) Hatóságokkal kapcsolatban a kölcsönösen előnyös megállapodásokat különös gonddal kell értelmezni annak érdekében, hogy a korrupció gyanúját elkerüljék.

megrovás

5.2.1.) A szakmai és területi szervezetekben betöltött tisztségek információs előnyöket, esetenként pályázati, elbírálási esélyeket vagy más, az ingatlanközvetítők szélesebb körét megillető lehetőségeket kínálnak, amelyeknek a piaci pozíció megerősítésére, üzletek elnyerésére történő közvetlen hasznosítása elfogadhatatlan.

megrovás

5.2.2.) Különösen elfogadhatatlan, ha a társadalmi, közéleti tisztségekben szerzett információkat vagy jogosítványokat saját vagy kapcsolatban álló ingatlanirodák részére bennfentes információként, mások háttérbe szorításával hasznosítják. Ennek keretén belül az is elítélendő, ha a bizalmasnak tekinthető információk átadásával, kiszivárogtatásával egyéb érdekelt félnek kedvező helyzetet teremtenek.

megrovás