ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az etikus ingatlanos védjegy használói részére

A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége (továbbiakban: MIOSZ vagy fenntartó) az etikus ingatlanos védjegy fenntartója.

A MIOSZ jogi személy.  Jogállása: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerint működő jogi személyiségű Egyesület.

Az Etikus Ingatlanos (továbbiakban: tag vagy tag, vagy Etikus Ingatlanos) védjegyet használók a MIOSZ többi tagjától elkülönülten, az ingatlan szakmában dolgozók egy olyan érdekközössége, akik megkülönböztetett Etikus Ingatlanos védjegy használói és megfelelnek a szakmai elit tagság feltételeinek. A tagsági feltételek részletes leírását Védjegy Szabályzat és Etikai kódex tartalmazza.

Adatkezelők:

A MIOSZ tagok és Etikus Ingatlanosok által közösen épített ingatlan adatbázis tekintetében a MIOSZ és az informatikai hátterét biztosító Vár-köz Kft. adatkezelők (továbbiakban ketten együtt: adatkezelők).

A tagok aktuális listája az alábbi linken érhető el: https://etikusingatlanos.hu/etikus-ingatlanosok/


Az adatkezelők minden Etikus Ingatlanos tag részére jelszóval védett felhasználói felületet biztosítanak az „Etikus ingatlanos admin” ingatlankezelő felületén.

https://etikusingatlanos.hu/ oldalon is elérhető ingatlan adatbázis tekintetében az adatkezelő a MIOSZ és a Vár-köz Kft., társadatkezelők pedig a Etikus Ingatlanosok.

A MIOSZ székhelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.

A MIOSZ felelős vezetője: Osadcow Gergely elnök

Az Etikus Ingatlanos Közösség Elnöke: Sándor Viktória

A MIOSZ adatvédelmi kapcsolattartója: Köles Zoltán – főtitkár, adatvedelem@miosz.hu


A Vár-köz Kft. székhelye: ​1131 Budapest, Kucsma u.13-15.fszt.50.

A Vár-köz Kft. ügyvezetője: Köles Zoltán

A Vár-köz Kft. adatvédelmi kapcsolattartója: Köles Zoltán, kz@lc.hu

I. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató a MIOSZ és az Etikus Ingatlanosok egyoldalú kötelezettségvállalása az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi, szakmai és etikai kötelezettségek betartására.

Az adatkezelők és társadatkezelők, az érintettek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelik.

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),
  az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (Általános Adatvédelmi Rendelet),
 • 2000.évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre. Az alábbiakban a törvény meghatározásait értelmezést könnyítő megjegyzésekkel láttuk el:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Ingatlan hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet esetén érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok, akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: A jelen adatkezelési tájékoztató a MIOSZ és az Etikus Ingatlanosok egyoldalú kötelezettségvállalása az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi, szakmai és etikai kötelezettségek betartására.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

II. Adatkezelési folyamatok és jogalapjuk

A MIOSZ mint az Etikus Ingatlanos védjegy fenntartója, és a MIOSZ informatikai háttért biztosító Vár-köz Kft. (mint adatbázis üzemeltetéséért felelős jogi személy) az alábbi adatbázisokat üzemeltetik:
A. Hirdetések nyilvánosságra hozatala

A fenntartó az etikusingatlanos.hu honlapon (illetőleg a Vár-köz Kft. és adatfeldolgozói által üzemeltetett honlapokon) nyilvánosságra hozza a tagok által megosztott ingatlanhirdetéseket. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek és kizárólag addig az időpontig elérhetők, ameddig azt az érintett engedélyezte.

A hirdetések URL-je: https://etikusingatlanos.hu/


Az Etikus Ingatlanos tagok szavatolják, hogy az ügyfél és ingatlanadatok kezelésében közreműködő adatkezelők adatkezeléséről az érintettektől hozzájárulással rendelkeznek. Az ingatlanadatok rögzítésekor (megbízási szerződés aláírásakor) az érintettnek (megbízónak) nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés ideje alatt illetőleg annak megszűnésétől számított 5 évig az ingatlan adatai statisztikai adatbázisban történő megjelenését engedélyezi.

Az élő megbízási szerződések adatai az aktív, az eladott ingatlanok adatai az archivált adatbázisba kerülnek, amely belső statisztikai és értékbecslési célt szolgál, nyilvánosan az ingatlanok részletes beazonosításához szükséges adatai nem érhetőek el.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a statisztikai célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához kérjük, tiltakozását külön jelezze.

Amennyiben az ingatlan adatait a statisztikai célú archív adatbázisból is kéri törölni, kérjük azt külön az adatvedelem@miosz.hu címen jelezze az ingatlan pontos címének és azonosítójának megküldésével.

B. Etikus Ingatlanos tagok adatai és ügyfeleinek adatai

Az Etikus Ingatlanos tagok adatai: Az Etikus Ingatlanos tagok a saját számlázási adataikat átadják az adatkezelők részére (név, telefonszám, e-mail cím), továbbá a névjegyzékben szereplő adatokat (jegyzői hivatali névjegyzéki regisztráció) és kamarai nyilvántartási azonosítójukat (egyéni vállalkozók esetében). A kontakt adatok a tagok számára is hozzáférhetőek.

A Tagok a MIOSZ-admin belső szoftver használatával azoknak a keresőknek és megbízóknak az adatait, illetve ingatlan adatait adják át az adatkezelők részére, akik ezt hozzájárulásukkal engedélyezték.

Az adattovábbítás célja: az adatkezelők által üzemeltetett központi adatbázisából történő keresési igények kiszolgálása, közös értékesítés céljából, illetve hirdetés és statisztikai adatbázis üzemeltetése továbbá értékbecslési szolgáltatás végzése.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): az érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából az érintett az Etikus ingatlanoshoz fordulhat. Abban az esetben, ha a rögzített ingatlanok vagy a keresési igények adataiban, vagy ezekhez tartozó érintett adatokban változás következik be, azt haladéktalanul kötelesek módosítani az Etikus Ingatlanos admin felületén.

A tagok kötelezettséget vállalnak arra is, hogy csak valós adatokat adnak meg az Etikus Ingatlanos admin felületen. Amennyiben valamely Etikus Ingatlanos tag személyes vagy egyéni vállalkozáshoz kötődő adataiban, változás következik be, erről haladéktalanul értesítik az adatkezelőket oly módon, hogy az Etikus Ingatlanos admin / „Belső admin” felületen az „Iroda menedzsment”, illetve az „Ügynök menedzsment” menü alatt rögzítik a változásokat.

A tagok arra is kötelezettséget vállalnak, hogy az Érintettől érkező törlési/módosítási kérelmeket 48 órán belül kezelik az Etikus Ingatlanos admin felületén vagy esetleges jogosultság hiányában eljuttatják a MIOSZ adatvédelmi felelős kapcsolattartójának.

A MIOSZ, mint az Etikus Ingatlanos védjegy fenntartója és az informatikai hátterét biztosító Vár-köz Kft. jelen szabályzatban foglalt tevékenységük keretében közvetlenül nem végeznek ingatlanértékesítési tevékenységet, így ehhez kapcsolódóan adatfeldolgozók, az ügyfelek adatait nem kezelik. Kérjük, minden esetben ellenőrizze a tagok és az együttműködő partnerek adatkezelési szabályzatát az érintett ügyfél és eljáró ingatlanközvetítő közötti adatkezelés tekintetében.

C. Rendezvények

A MIOSZ által Etikus Ingatlanos tagoknak szervezett rendezvények adatkezelése minden esetben önkéntes regisztráción alapul.

D. Hírlevelek és kalkulátorok illetve ismertetők

A MIOSZ többféle hírlevél, körlevél illetve statisztikai kalkulátor szolgáltatást nyújt az Etikus Ingatlanosok részére.

A tagok a tagság létesítésével tudomásul veszik, hogy az adatkezelők jogos érdek alapján (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont), a MIOSZ egyik alapszolgáltatásaként belső körleveleket, hírleveleket, MIOSZ ill. Etikus ingatlanos tájékoztatókat kapnak.

Az adatkezelők korábban a hozzájárulás jogalapján is kezelték a hírlevél küldés céljából az adatokat, azonban az adatkezelők egységesíteni kívánják a gyakorlatukat és a jogos érdek jogalapot kívánják használni a hírlevél küldésre. Mindezekre figyelemmel az adatkezelők megítélése, hogy a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatok kezeléséhez fűződő jogos érdek elsőbbséget élvez az érintettek jogaival, érdekeivel szemben, így az, az adatkezelésre alkalmazható GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap.

Belső körlevél: az Etikus ingatlanos tagok regisztrált kapcsolattartási adataikon keresztül, egymás céges ill. üzletkötői adataihoz hozzáférnek.

Értesítések, szakmai tájékoztatók, hírlevelek az Etikus Ingatlanos tagság felé: Hasznos információk nyújtása a tagok által megadott kapcsolattartási e-mail címekre történik a GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont értelmében.

Marketing és szakmai tájékoztató hírlevél: külső potenciális Etikus Ingatlanos tagság felé GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont értelmében az adatkezelők jogos érdeke, mely abban áll, hogy a potenciális partnereket ingatlanközvetítéssel foglalkozó vállalkozásokat tájékoztassák a szakmai szervezet által nyújtott lehetőségekről, szakmát érintő újdonságokról, hírekről, képzésekről és eseményekről, illetve az Etikus Ingatlanos tagság feltételeiről.

Általános ingatlanpiaci hírek: ingatlan tulajdonosok és keresők részére hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont) alapján, illetve webes tájékoztatás útján.

Kalkulátorok, statisztikák: webes feliratkozás alapján, hozzájárulás útján GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont.

Projekt hírlevelek: webes feliratkozás alapján, hozzájárulás útján GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont

E. Ügyfél adatkezelés és vásárlói adatbázis

A MIOSZ, mint az Etikus Ingatlanos védjegy fenntartója és az informatikai hátterét biztosító Vár-köz Kft. jelen szabályzatban foglalt tevékenységük keretében közvetlenül nem végeznek ingatlanértékesítési tevékenységet, így ehhez kapcsolódóan adatfeldolgozók, az ügyfelek adatait nem kezelik. Kérjük, minden esetben ellenőrizze a tagok és az együttműködő partnerek adatkezelési szabályzatát az érintett ügyfél és eljáró ingatlanközvetítő közötti adatkezelés tekintetében.

F. Statisztikai Adatbázis értékbecslés céljára

A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a megfelelőbb ár/irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatás érdekében, statisztikai és értékesítési célból az ingatlanok adatait az adatkezelők statisztikai adatbázis képzésére is felhasználhatják. Az adatkezelők a statisztikai adatbázist megoszthatják az Adatkezelők együttműködő partnereivel is.

A statisztikai és értékesítési adatbázis képzés céljából az alábbi adatok kerülnek felhasználásra és továbbításra: ingatlan elhelyezkedésére vonatkozóan: irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet; az épület szintjei; az ingatlan jellege (családi ház, társasház, telek), ingatlan fekvése (belterület, külterület); építési állapot; telek területe; belső terület (hasznos alapterület); szobaszám; építés módja (tégla, panel, vegyes, egyéb építési mód); komfortfokozat; fűtési mód; építés éve; ingatlan külső és belső állapota; alaprajz; ingatlanról készül fényképek; eladás időpontja; értékesítési vételár; extra felszereltség, tulajdonságok; hirdetés szövege.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem kerülnek továbbításra az ingatlan pontos címére vonatkozó adatok, így az ingatlan házszáma, illetve helyrajzi száma sem.

Értékbecsléshez felhasználható ingatlanstatisztikai adatokat minden esetben a Vár-Köz Kft.-vel vagy a MIOSZ-szal tagi vagy szerződéses viszonyban álló vállalkozó jogosult felhasználni, aki külön kérésre a személyes adatot nem tartalmazó összesítő összehasonlító adatot (statisztikai adatbázist) a megrendelőnek (pl. faktorcégnek, hitelfolyósítást végző pénzintézetnek) is átadhatja.

G. Archivált hirdetési adatbázis

A megszűnt szerződések esetén az ingatlanhirdetés nyilvánosságra hozatala is megszűnik. Az Etikus Ingatlanos adminban már előzetesen rögzített archiválandó adatok – kiegészülve az eladás nyomán ismertté váló tényleges eladási árral statisztikai és értékbecslési célból az archivált hirdetések belső statisztikai adatbázisba kerülnek mindaddig, amíg az érintett nem kéri az adatok törlését, illetőleg maximum annyi ideig, amíg az érintett ezt engedélyezte.

H. Ingatlan kalkulátor „Mennyit ér az ingatlanom?”

Automatizált adatkezelés: önkéntes adatszolgáltatás alapján.

Amennyiben a webes látogató a piaci ár tendencia figyelő szolgáltatásra feliratkozik, önkéntes hozzájárulása alapján hírlevélben kap értesítést az ingatlan négyzetméter/ár utóbbi 3 évben bekövetkezett változásairól.

I. Hitelkalkulátor

Az együttműködő partnerek az Etikus Ingatlanos Közösség „Együttműködési Szabályzatában” foglaltak szerint működnek együtt.

Célja az együttműködő partnerek közös munkája révén sikeres ingatlanértékesítések létrehozása. Ebben az esetben adattovábbítás csak a megbízó önkéntes és kifejezetten e célra adott hozzájárulása alapján történik.

J. Együttműködő Partnerek adatkezelése
Az együttműködő partnerek a MIOSZ „Együttműködési Szabályzatában” foglaltak szerint működnek együtt. Célja az együttműködő partnerek közös munkája révén sikeres ingatlanértékesítések létrehozása. Ebben az esetben adattovábbítás csak a megbízó önkéntes és kifejezetten e célra adott hozzájárulása alapján történik.

III. Az adatkezelés alapelvei

Az Etikus Ingatlanos tagok és az együttműködő partnerek az együttműködésük során az alábbiakat tartják szem előtt:
 1. adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 2. adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 4. az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük;
 5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé, figyelembe véve a pénzmosásra vonatkozó, illetve a számvitelre vonatkozó jogszabályokat is,
 6. nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
 7. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

IV. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása
 1. Az érintett vagy tag bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
 2. Az érintett vagy tag – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.
 3. Az érintett, ill. a tag személyes adatait szankciószerűen (pld. tag vagy szolgáltatási díj elmaradása esetén) a MIOSZ Alapszabályzatában, a Vár-köz Kft. Szolgáltatói Szerződésében, illetve az itt meghatározottak szerint is törölhetik az adatkezelők.
 4. Az érintett vagy tag személyes adatait akkor is törlik az adatkezelők, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 5. A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. pénzmosási vagy számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a MIOSZ vagy a Vár-Köz Kft. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.
 6. Törlés helyett a MIOSZ vagy a Vár-Köz Kft. zárolja a személyes adatot a MIOSZ Alapszabályzatában, illetve a Vár-köz Kft. Szolgáltatói Szerződésében meghatározott eseteken, valamint akkor, ha az érintett vagy tag ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett vagy tag jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezelik, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
 7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési, szakmai tájékoztató, képzésre felhívó, illetve marketing célú, jogos érdek alapú elektronikus levél formájú megkeresés típusonként (pl. szakmai, oktatási vagy promóciós hírlevél, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen.
 8. A jogszabályok adta kertek között- tiltakozást követően a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A tiltakozás más felhasználási feltétel esetében nem jár automatikusan más Szolgáltatás igénybevételének megszüntetésével.
  Az adatkezelők által szolgáltatott szoftverben az érintett vagy tag végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. Az adatkezelők által szolgáltatott szoftverben az érintett vagy tag végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve az időtartamának lejártáig. Az adatkezelők által az érintett vagy tag végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az érintett vagy tag nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben, illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. Az adatkezelők által az érintett vagy tag végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
B. Tájékoztatás
 1. Az érintett vagy etikus ingatlanos tag bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelők által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben, illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.
 2. Az adatkezelők az érintett vagy tag kérelmére tájékoztatást adnak az érintettre vagy tagra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általuk kezelt, illetve az általuk megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelők a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adják meg a kért tájékoztatást.
C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
 1. Az érintett vagy tag tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
  a). ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetén;
  b). ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása törvényt sértő módon történik;
  c). valamint valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Ha az adatkezelők az érintett vagy tag tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással az érintett vagy tag személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett vagy tag adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
D. Igény bejelentése az adatkezelőknél
 1. Az adatkezelők az egyes Szolgáltatásaikhoz kapcsolódó a VII. A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhatnak: írásban, email útján, felhasználói fiókban (Etikus Ingatlanos admin), ügyfélkapun keresztül stb.
 2. Tekintettel arra, hogy a „Etikus Ingatlanos admin” felhasználói fiókjai jelszóval védettek, a jelszó megőrzése és titokban tartása a felhasználó tag felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket az adatkezelők az érintettől vagy tagtól érkezett igénynek tekintik.
 3. Amennyiben az adatkezelők az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget adnak, a korábban az adatkezelők részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt az adatkezelők az érintettől vagy tagtól érkezett igénynek tekintik. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett vagy tag akkor nyújthat be igényt, ha – az adatkezelők vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta az érintetti minőségét.
 4. Amennyiben az adatkezelők adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Etikus Ingatlanos tag felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 5. Az érintett vagy tag halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett vagy tag bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel vagy taggal fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vagy tagra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
E. Jogorvoslati lehetőségek
 1. Bármely érintett vagy tag a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu)

V. Kapcsolattartási adatok

Sem az adatkezelők sem az Etikus Ingatlanos tagok nem kötelesek adatvédelmi felelőst kinevezni. Azonban az átláthatóság és az Önök érdekében önként kineveztünk adatvédelmi kapcsolattartót.

A MIOSZ adatvédelmi kapcsolattartója: Köles Zoltán

Panaszbejelentés: adatvedelem@miosz.hu

VI. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag a Etikus Ingatlanos admin beállításai szerint a „Hirdetési státusz”-ban továbbá a „publikus” / „nem publikus” cím szerint beállítottak alapján történik. Ez a hirdetések online és offline történő megjelenését, illetve a gyakorlatban a hirdetésekben az utcanév kiírásának nyilvános megjelenését jelenti.
Adattovábbítás harmadik külső személyhez a statisztikai ingatlan adatok kivételével nem történik, a belső adattovábbítások tekintetében a II. fejezet az irányadó.Nyilvánosságra hozatal kizárólag a Etikus Ingatlanos admin beállításai szerint a „Hirdetési státusz”-ban továbbá a „publikus” / „nem publikus” cím szerint beállítottak alapján történik. Ez a hirdetések online és offline történő megjelenését, illetve a gyakorlatban a hirdetésekben az utcanév kiírásának nyilvános megjelenését jelenti.

Adattovábbítás harmadik külső személyhez a statisztikai ingatlan adatok kivételével nem történik, a belső adattovábbítások tekintetében a II. fejezet az irányadó.

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége

Az adatkezelők által kezelt adatbázishoz kapcsolódó szerződéses adatfeldolgozók és általuk kezelt hirdetési oldalak listája:

www.varkoz.hu
www.alberlet.info
www.budaorsilakasokhazak.hu
www.epitesitelek.com
www.ipariingatlan.net
www.kiadoingatlan.com
www.kiadolakas.hu
www.lakascentrum.hu
www.lakashitelcentrum.hu
www.lakasok.com
www.lakasokhazak.hu
www.ujepitesu.hu
www.ujingatlan.hu
www.ujlakasok.com
oldalak esetében:

A fentiekben felsorolt oldalak tulajdonosa: Vár-Köz Kft.
Székhelye: 1131 Budapest, Kucsma u. 13-15. fszt. 50.
E-mail címe: info@lakascentrum.hu
Adatfeldolgozás célja: Ingatlanhirdetés megjelenítése

Az adatkezelők további adatfeldolgozókat vesznek igénybe:

Az adatkezelők az Etikus Ingatlanos tagok ingatlanközvetítésére vonatkozó szerződéseinek teljesítése és dokumentálása érdekében, különböző adminisztrációs és munkafolyamat szervezési informatikai eszközöket/megoldásokat vesznek igénybe, amely érdekében az érintettek, illetve tagok, továbbá az ingatlanok adatait megosztja további adatfeldolgozókkal.

Adatfeldolgozó neve: Integrity Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail cím: office@integrity.hu
Adatfeldolgozás célja: szerver hosting

Adatfeldolgozó neve: Kontír-Aktív Kft.
Székhely: 1131 Budapest Unoka u 55.
E-mail cím: peter.tiba@kontiraktiv.hu
Adatfeldolgozás célja: szerver rendszergazda

Adatfeldolgozó neve: HolMiKi Kft. – Tánczos Róbert programozó
Székhely: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 16/b. fszt. 2.
E-mail cím: tanczos.robert@gmail.com
Adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer fejlesztése

Adatfeldolgozó neve: Fejér Zsolt Károly ev. – programozó
Székhely: 2335 Taksony, Fő út 121.
E-mail cím: fzsolt35@gmail.com
Adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer fejlesztése

Adatfeldolgozó neve: Interhome Kft. – Köles László programozó
Székhely: 1062 Budapest, Diófa u. 47.
E-mail cím: kz@lc.hu
Adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer fejlesztése

Az Etikus Ingatlanos tagok további adatfeldolgozói tekintetében az adott tagok adatkezelési szabályzatai adnak eligazítást.